MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Jótanácsok / Az ügyfél jogai az eljárásokban

2. Nyilatkozattétel joga és a bizonyítás kezdeményezésének joga

A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet a kérelmére indult eljárásban nyilatkozattételre hívhatja fel. Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.

Ha az ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy megszünteti az eljárást.

Az ügyfél a nyilatkozattételt - fő szabályként - megtagadhatja. Törvény vagy kormányrendelet ugyanakkor kötelezővé teheti, hogy a hivatalból folytatott eljárásban az ügyfél, a kérelemre indult eljárásban az ellenérdekű ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására közölje az érdemi döntéshez szükséges adatokat, és jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére.

A törvényen vagy kormányrendeleten alapuló adatszolgáltatást az ügyfél, illetve kérelemre indult eljárásban az ellenérdekű ügyfél akkor tagadhatja meg, ha

  1. nem kapott felmentést a minősített adatra vonatkozó titoktartási kötelezettség alól,
  2. nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná.

Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésére álló adatok, a hatóság hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt, azonban a határozatnak tartalmaznia kell az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait.

Ha a hatóság nem tartja szükségesnek az ügyfél idézését, köteles az ügyfelet a tanú és a szakértő meghallgatásáról, a szemléről és a tárgyalásról értesíteni azzal a tájékoztatással, hogy a meghallgatáson (szemlén, tárgyaláson) részt vehet, de megjelenése nem kötelező. Az értesítést - ha az ügy körülményeiből más nem következik - úgy kell közölni, hogy azt az ügyfél legalább öt nappal korábban megkapja.

Az ügyfél is tehet a szakértő személyére javaslatot. A hatóság a szakértői díj jogerősen megállapított összeg letéttel fedezett részét - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a szakértő által benyújtott számla alapján tizenöt napon belül kiutalja. Ha a letét nem fedezi a szakértői díjat, kérelemre indult eljárás esetén a hatóság kötelezi az ügyfelet a szakértői díj viselésére és a még szükséges összeg letétbe helyezésére.

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design