MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Nyilvántartásba vétel

Földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása

Földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása

Ki jár el?

¨       Területileg illetékes Járási Földhivatal végzi, mint mezőgazdasági hivatal.

Mibe kerül?

¨       a hatósági jóváhagyási eljárásért eljárási díjat nem kell fizetni.

Mennyi Idő?

¨       2018.január 1 után indult ügyekben maximum 80 nap, amely egyszer 30 nappal meghosszabítható.

Melyik szerződés hatósági jóváhagyás köteles?

 • erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződés
 • haszonbérletnek nem minősülő földhasználati szerződések: erdőkezelési szerződés, erdészeti integrációs szerződés

Melyik szerződés NEM hatósági jóváhagyás köteles?

 • szívességi földhasználati szerződés(csak közeli hozzátartozók között köthető, közös tulajdonnál valamennyi tulajdonossal közeli hozzátartónak kell lenni)
 • tulajdonostársak közötti használati megosztás/többlethasználati megállapodás
 • Ebt-nek tagjával vagy annak közeli hozzátartozójával kötött szerződés
 • termelőszervezetnek a legalább 25%-ban tulajdonosával kötött szerződése közös tulajdonnál valamennyi tulajdonosnak ilyen tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie a cégben vagy annak közeli hozzátartójának kell lenni)

Ki küldi meg a szerződést jóváhagyásra?

Közös tulajdonban lévő erdőre kötött erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződést

 • szerződésben kijelölt tulajdonostárs, mint haszonbérbeadó küldi a jegyzőhöz
 • 2022.január 1-től a Földhivatalhoz-előzetes ellenőrzés után a Földhivatal küldi az illetékes Jegyzőnek hirdetményezésre
 • létrejöttétől számított 8 napon belül- jogvesztő határidő
 • 3 eredeti példányban, ha a kötelező nyilatkozatokat külön tette meg, akkor azok a szerződések mellékletét képezik!

A kizárólagos tulajdonú erdőre kötött haszonbérleti szerződést a haszonbérbeadó küldi hirdetményezésre.

Azt a földhasználati szerződést, ami nem haszonbérlet, és hatósági jóváhagyás köteles pl. erdőkezelési szerződés, erdészeti integrációs szerződés, azt az erdőgazdálkodó küldi meg a keltezéstől számított 8 napon belül a Földhivatalhoz jóváhagyásra.

Mit vizsgál a Földhivatal a hatósági jóváhagyás során? Két részből áll: egy előzetes vizsgálat és a részletes vizsgálat

1) Előzetes vizsgálat beérkezéstől számított 15 napon belül:

 • Érvényességi és hatályosulási feltételeknek megfelel-e a szerződés – tartalmi és alaki kellékeknek megfelel-e (jogosultság - erdőgazdálkodásra jogosult kiemelt besorolású erdészeti szakirányító vállalkozás, egységes okirat, megfelelő személyi adatok, aláírások, nyilatkozatok, elő-haszonbérleti jogosultság feltüntetése stb)  
 •  Elő-haszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok betartása: erdő esetében volt haszonbérlő / 3.fél részére történő bérbeadásnál a tulajdonostársak

Ha nem felel meg a fenti szabályok a szerződés jóváhagyását megtagadhatja már az előzetes vizsgálat során, és a szerződés nem jön létre!

2) További szempontok a jóváhagyási eljárásban, amelyből egy teljesülése esetén is a szerződés jóváhagyása megtagadható

 • Érvényességi és hatályosulási feltételek fennállása (ha ezt az első 15 napban nem vette észre)
 • Elő-haszonbérleti eljárási szabályok be nem tartása
 • A haszonbérleti szerződés alkalmas-e a jogszabályi korlátok megkerülésére (pl. birtokmaximum, nem földműves,stb)
 • A felek tényleges akarata a föld tulajdonjogának átruházása és a vonatkozó törvényi korlátokat a haszonbérleti szerződéssel megkerülhetik
 • A szerző fél nem alkalmas a kötelezettség vállalások teljesítésére
 • A szerző fél olyan jogi helyzetet nyer, amelynek révén a jövőben az elő-haszonbérleti jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja
 • A szerző félre szerződést megelőző 5 éven belül jogerősen földvédelmi bírságot szabtak ki (jogellenes más célú hasznosítás vagy hasznosítási kötelezettség megszegése miatt)
 • A szerző félnek jogerősen megállapított földhasználati díjtartozása áll fenn
 • A haszonbérleti szerződésbe foglalt ellenszolgáltatás értékének aránytalansága alkalmas arra, hogy az elő-haszonbérletre jogosultat távol tartsa jogának a gyakorlásától.

A szerződés jóváhagyásához szakhatósági állásfoglalást kérnek az Erdészeti hatóságtól a birtokmaximum tekintetében.

2017.szeptember 1-től a Földhivatalok azt is vizsgálják, hogy az adott szerződés az Erdőtörvény előírásainak is megfelel-e. Jelenleg még nem tudjuk, hogy a szükséges adatokat a Földhivatal szerzi be a hatósági jóváhagyás során az erdészeti hatóságtól, vagy előzetesen hatósági bizonyítvány beszerzése lesz szükséges.

Fétv 82. § "Az erdőnek minősülő földre vonatkozó haszonbérleti szerződés esetén a mezőgazdasági igazgatási szerv az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott feltételek közül vizsgálja, hogy

a) használati megosztás benyújtása esetén a szerződés valamely önálló erdőgazdálkodási egység területére vonatkozik-e, és a használatba adásról a használati megállapodásban megjelölt tulajdonostárs, illetve tulajdonostársak rendelkeztek-e,

b) a haszonbérlet időtartamának meghatározása az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelel-e, és

c) a haszonbér meghatározása az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelel-e."

Milyen döntéseket hozhat a Földhivatal a hatósági jóváhagyási eljárásban és mi a következmény?

A szerződés jóváhagyását megtagadja:

 • Önálló döntést hoz
 • Beérkezéstől számított 15 napon belül az előzetes vizsgálat alapján vagy
 • Beérkezéstől számított 60 napon belül(1x 30 nappal hosszabbítható) az előző 1) és 2) szempontok alapján
 • Közölni kell a haszonbérbeadóval, haszonbérlővel, elfogadó nyilatkozatot tevő elő-haszonbérleti jogosulttal
 • Jogorvoslat: a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető, egyéb közigazgatási jogorvoslati lehetőség (fellebbezés) nincs 

 Ha a Földhivatal a szerződést jóváhagyja:

 • Önálló döntést hoz
 • Beérkezéstől számított 60 napon belül(1x 30 nappal hosszabbítható) az előző 1) és 2) szempontok alapján
 • Záradékolja az erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződés két eredeti példányát, amelyeket a jóváhagyó döntéssel megküld a szerző fél (erőgazdálkodó) részére
 •  Közölni kell a haszonbérbeadóval, haszonbérlővel, elfogadó nyilatkozatot tevő elő-haszonbérleti jogosulttal
 • Jogorvoslat: a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető, egyéb közigazgatási jogorvoslati lehetőség (fellebbezés) nincs

Ezután kérelmezheti az erdőgazdálkodó az erdészeti hatóságtól erdőgazdálkodóként való nyilvántartásba vételét.

 

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design