MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Erdő igénybevétel

Végleges engedély erdőterület igénybevételére

Amennyiben a kérelmező rendelkezik a területre vonatkozó előzetes elvi engedéllyel, és azzal mindenben megegyező végleges engedély kérelmet nyújt be, akkor az előzetes elvi kérelemhez csatolt munkarészek felhasználhatóak, de nem elégségesek.

Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik előzetes elvi engedéllyel, akkor az alábbiakra kell figyelnie.

1.lépés: mi az a tevékenység amit az adott erdőterületen folytatni akarok és milyen időtartamra? Így megállapítható, hogy milyen típusú az igénybevétel: termelésből kivonás, mezőgazdasági művelésbevonás, stb

2.lépés: Miért van szükség az erdő igénybevételére? Csak kivételes esetben és csak a közérdekkel összhangban engedélyezik. Közérdek igazolása történhet a helyi  településrendezési tervvel való összhang igazolásával, vagy ha a tervezett tevékenység közvetlen hatása előnyösebb az erdőénél. A közérdekkel való összhangot minden esetben igazolni kell és az erdészeti hatóság minden esetben vizsgálja.

3.lépés: Országos Erdőállomány Adattár szerint: Milyen „típusú” az erdő, amelyet más művelési ágba szeretne vonni? Elsődleges rendeltetése gazdasági, védelmi vagy közjóléti? Milyen a természetességi állapota (fafajösszetétel):természetes, természetszerű, származék, átmeneti, kultúrerdő vagy faültetvény (Adattári adat).

A kérelemnek tartalmazni kell:

 • kérelmező adatai;
 • az erdő ingatlan-nyilvántartási adati (község, hrsz,terület),
 • az erdő Adattári adatait (tag-részlet jel, terület),
 • a tervezett igénybevétel pontos célja, megnevezése; az igénybevétellel érintett területet kéttized hektáros pontosággal,
 • csererdősítés esetén a csererdősítéssel érintett terület adatait,
 • a közérdekkel való összhang igazolását.

A kérelem mellékletei:

 • ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultak (tulajdonos, özvegyi jogosult,vételi jogosult, vagyonkezelő stb) írásbeli hozzájárulása az igénybevételhez, két tanú aláírásával ellátva,
 • ha teljes területet vagy alrészletet érint, akkor 30 napnál nem régebbi hiteles földnyilvántartási térkép
 • ha részterületet érint földhivatal által záradékolt változási vázrajzot és területkimutatást, valamint az Erdészeti Adattár módosításához szükséges erdőrészlet leíró lapot és erdészeti térképet,
 • beépítés esetén, ha a 400 m2-t meghaladja, a humuszos termőréteg feltárását rögzítő jegyzőkönyvet és  ha indokolt humuszmentési tervet,
 • környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot,
 • csererdősítés esetén csererdősítési kiviteli tervdokumentációt (annak minden előírt mellékletével).

A jogerős végleges engedélyt az Erdészeti hatóságnak le kell záradékolnia, amivel igazolja, hogy az előírt kötelezettséget (erdővédelmi bírság, csererdősítés) a kérelmező teljesítette. Az igénybevétel csak ezt követően valósulhat meg.

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design