MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Nyilvántartásba vétel

Haszonbérleti szerződés erdőre

Haszonbérlet erdő esetében

 Erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződés.

Jelen tájékoztató közös tulajdonban lévő erdő teljes területének haszonbérletére illetve a kizárólagos tulajdonban lévő erdő haszonbérletére vonatkozik.

 Kik között?

 • tulajdonos/tulajdonostársak kötik
 • az erdőben nem tulajdonos vagy haszonélvezeti jogosult 3. személy földművessel vagy mg.termelőszervezettel, aki egyben erdőgzdálkodásra jogosult kiemelt besorolású erdészeti szakirányító vállalkozásnak is minősül. Kivétel: ha a cég családi mezőgazdasági társaságként a NAK-nál nyilvántartásban szerepel és az erdő minden tulajdonosa tag a csmt-ben, akkor nem kell a kiemelt besorolás.

Mennyi időre?

Földforgalmi törvény 44. § (2): „Az erdőnek minősülő földre, illetve az engedélyezett erdőtelepítésre kijelölt földre a haszonbérleti szerződést az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben foglalt eltéréssel legfeljebb a termelési időszak (vágás érettségi kor) lejártát követő 10. év végéig lehet megkötni.”

Erdőtörvény 20/C. § (1): „A Földforgalmi törvény 44. § (2) bekezdése szerinti termelési időszak az erdő soron következő véghasználatához kapcsolódóan keletkező erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidő erdészeti hatóság által történő meghatározásának időpontjáig tart. Ha a felek szerződésben foglalt nyilatkozata szerint a szerződéssel érintett erdő esetében a vágásérettségi kor nem értelmezhető, vagy a szerződéssel érintett erdő egészére nézve egyöntetűen nem határozható meg, az erdőnek minősülő föld haszonbérbe adásáról szóló szerződés legfeljebb ötven évre szóló időszakra köthető.”

Tehát: Amennyiben az adott erdő Erdőtörvény szerinti termelési időszaka nem éri el a 10 évet, akkor „csak” 20 évnél rövidebb időre köthetjük meg a haszonbérletet. Ha több erdőrészlet is van a területen vagy olyan fahasználati mód az előírás, hogy a vágásérettségi kor nem értelmezhető, akkor a szerződésben nyilatkozni kell erről és ebben az esetben legfeljebb 50 évre szólhat a haszonbérlet. 

Az Erdőtörvény által biztosított különleges szabályok erdő haszonbérlete esetében (Fétv 68/C§):

 • a haszonbérleti díjfizetési időszakonként egy évnél hosszabb időszakot is meghatározhatnak: például egy adott összeg nemcsak egy évre jár, hanem mondjuk haszonbérbe vételtől a törszkiválasztó gyérítésig terjedő időszakra, vagy egészen a véghasználatig terjedő időszakra
 • a haszonbérleti díjfizetési időszakra járó haszonbér megfizetésére a haszonbérleti díjfizetési időszak lejártát megelőző időpontot, illetve előlegfizetést is kiköthetnek: például a haszonbér fizetési időszak a véghasználatig szól, de a felek abban egyeznek meg, hogy az adott haszonbérleti díj egyharmadát a növedékfokozó gyérítéskor kell megfizetni
 • a használat fejében az erdőgazdálkodás eredményétől függő, változó összegű ellentételezésről is megállapodhatnak, például: több erdőrészlet van a területen, az egyik véghasználati korú, a másik folyamatos erdőfelújítás és a felek abban állapodnak meg, hogy a szerződéskötéstől számított két évig xFt/ha a haszonbérleti díj ( a véghasználat és erdőfelújítási mód ismerete miatt számítható összeg), majd ezt követően a szerződés lejártáig terjedő időszakra yFt/ha.

Milyen tartalmi elemek legyenek benne? ( Kérem vegyék figyelembe, hogy a felsorolás nem teljes körű!)

 • minden szerződő fél, minden személyes adata (név/szül.név/szül.hely,év,hó,nap,/személyi szám,anyja neve/ + bérlő esetében az adószám,, statisztikai számjel,Agrárkamarai tagi azonosító
 • a föld ingatlan-nyilvántartási adatai
 • közös tulajdonnál a hirdetményezést és közvetlen közlést intéző tulajdonostárs személyének megnevezése
 • az erdő erdőtervi adatai (min.tag/részletjel)
 • kötelező nyilatkozatok (Földforgalmi törvény és Fétv)
 • ÚJ ELEM: felújítási biztosíték nyújtására vonatkozó rendelkezések (ha nem  nyújtanak ilyet, akkor arról rendelkezzenek).
 • ÚJ ELEM: Fétv 68/C§ (8) bek.: erdővagyon értékmeghatározás
 • FIGYELEM: a véghasználati jogosultság az erdőgazdálkodási ahszonbérlet alapjá nem automatikus, csak akkor végezhet ilyet az erdőgazdálkodó, ha abban a szerződésben kifejezetten megegyeztek.

Mik a formai követelmények?

 • egy okiratba foglalt vagy minden tulajdonossal külön-külön, de ekkor teljesen egyformának kell lenni a szerződésnek és erről külön kell nyilatkozni
 • minden oldalon legyen ott minden fél és a tanúk kézjegye
 • ajánlattétellel egységes szerkezetbe foglalt szerződés

Hány tulajdonosnak kell aláírnia?

A teljes erdőterület haszonbérbe adásához egyhangú döntés szükséges. Az Fétv (2013.év CCXII törvény) törvényi vélelmeit alkalmazni kell, tehát:

 Fétv 72§ (5) „Az ajánlatban foglaltakat elfogadottnak kell tekinteni az olyan tulajdonostárs esetében, akinek részére az ajánlat közlése

a) a 71. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak szerint lehetetlen, illetve meghiúsul, vagy

b) eredményes, de a (3) bekezdés g) pontja szerinti határidőn belül nem nyilatkozott.

(6) Az ajánlat tartalmának az a tulajdonostársak általi teljes körű elfogadása – figyelemmel a (2) és (5) bekezdésben foglaltakra – minősül elfogadott ajánlatnak, amellyel a használatba adásra vonatkozó földhasználati szerződés az ajánlattevő és a tulajdonostársak között létrejön.

71. § (3) a) a közlés nem lehetséges, mert

aa) személye bizonytalan, vagy

ab) lakcíme, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe ismeretlen;

b) meghiúsul, mert a postai küldemény

ba) azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy „nem kereste” vagy a címzett tulajdonostárs „elköltözött”, vagy

bb) átvételét megtagadta, vagy

c) eredményes, de a nyilatkozattételre megszabott határidőn belül nem nyilatkozott.”

Hány példány kell belőle?

 • minden szerződő félnek egy példány,
 • a kifüggesztéshez minimum három eredeti példány,
 • ha külön okiratba foglaltuk, akkor minden egyes tulajdonossal kötött szerződésből kell három-három eredeti.

Hatósági jóváhagyás köteles (kifüggesztés, Földhivatal, erdészeti hatósági eljárást megelőzően):

 • kifüggesztés köteles, létrejöttétől 8 napon belül, a haszonbérbeadó kötelezettsége, kifüggesztés időtartama 15 nap, eljárási díj mentes
 • szerződés keltétől 8 napon belül kérelmezni kell a kifüggesztést, kötelezően használandó formanyomtatványon (474/2013 (XII.12) Kormányrendelet a vételi és haszonbérleti ajánlat hirdetményi úton való közlésére vonatkozó szabályok, kérelem - földhivatal.hu weboldalon letölthető a kötelező formanyomtatvány, ami a kifüggesztéshez szükséges (közzétételi kérelem, a kijelölt tulajdonostársra vonatkozó kérelem, a külön okiraton aláíró tulajdonostársak listája)
 • három eredeti példányt kell a hirdetményi kérelemhez csatolni,
 • a Földhivatal küldi hhirdetményezésre a jegyzőhöz
 • nem eljárási díj köteles sem  a kifüggesztés, sem a hatósági jóváhagyás
 • Földhivatal hatósági jóváhagyási eljárása 60 napos (egyszer 30 nappal meghosszabbítható)
 • Hatósági jóváhagyás nélkül a szerződés nem érvényes!

A hatósági jóváhagyással záradékolt haszonbérleti szerződéssel lehet kérelmezni erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételét az erdészeti hatóságtól.

Mennyi idő a szerződéskötéstől az erdőgazdálkodó bejegyzéséig?

2018 január 1-ig körülbelül 105 nap,

2018. január 1 után kötött vagy közölt szerződések esetében körülbelül 166 nap (módosul a hatósági jóváhagyás és az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételi eljárás eljárási ideje).

Elő-haszonbérleti szabályok erdőnél:

 • Földforgalmi törvény 1.ranghely: volt haszonbérlő : min.3 évig haszonbérleti szerződéssel erdőgazdálkodó! Aki megbízási szerződéssel gazdálkodott, elő-haszonbérleti jogosult, amennyiben legkésőbb a megbízási szerződés megszűnését megelőző napon teszi a haszonbérleti ajánlatát
 • Földforgalmi törvény 2.ranghely: 3.személlyel szemben a tulajdonostársat elő-haszonbérleti jog illeti meg.
 • Ptk szerint a tulajdonostársnak elő-haszonbérleti joga van a közös tulajdonú területre, így a Ptk szerint is elő-haszonbérleti jogosult.
 • Vegyes művelési ágú földrészleteknél a legnagyobb területű művelési ágra vonatkozó szabályok élnek, (pl: 1 hrsz-on 15 ha szántó és 4 ha erdő= szántóra irányadó elő-haszonbérleti jogok is számítanak!!)

Kérem vegyék figyelembe, hogy jelen tájékoztató általános jellegű, nem lehet minden egyes élethelyzetre átfogóan alkalmazni. Keresse szakember segítségét, hogy az Ön esetére vonatkozó és a szerződéskötéskor éppen aktuális hatályos szabályokat még a szerződéskötés előtt megismerje!

 

                                                                                                          dr.Balogh Natália

                                                                                              erdészeti jogi szaktanácsadó

                                                                                                      erdojog@gmail.com

                                                                                                       +36 20 294 0449

 

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design